Regulamin pływalni odkrytej Zespołu Basenów Wolbrom - Dom Kultury w Wolbromiu

Regulamin pływalni odkrytej Zespołu Basenów Wolbrom

Dodał(a): Eliza Ciuła-Hat | czwartek, 25 lipca 2019
Regulamin pływalni odkrytej Zespołu Basenów Wolbrom
 1. Pływalnia odkryta jest obiektem Zespołu Basenów Wolbrom, którego podmiotem zarządzającym jest Domu Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom
 2. Pływalnia odkryta jest czynna w okresie wakacyjnym w godzinach:
  10:00 – 19:00 w lipcu
  10:00 – 18:00 w sierpniu
  z wyjątkiem przerw wynikających z wystąpienia ważnych przyczyn np. awaria urządzeń basenowych.
  Przebywanie na terenie pływalni odkrytej Zespołu Basenów Wolbrom zobowiązuje do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 1. Opłaty za korzystanie z pływalni reguluje aktualny cennik zatwierdzony przez podmiot zarządzający Zespołem Basenów Wolbrom.
 2. Bilety ulgowe przysługują: dzieciom w wieku przedszkolnym; uczniom i studentom do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji; rencistom, emerytom i osobom niepełnosprawnym po okazaniu odpowiedniego dokumentu. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do ulgi.
 3. Bilety na pływalnię odkrytą sprzedawane są w formie opasek, które należy pozostawić na ręce przez okres pobytu na obiekcie. Po wyjściu poza teren obiektu bilet traci ważność. Zerwane i uszkodzone opaski należy dostarczyć do punktów obsługi klienta, gdzie zostaną podjęte odpowiednie procedury.
 4. Za brak ważnego biletu naliczana jest opłata zgodna z aktualnym cennikiem.
 5. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w szczególnych przypadkach, w tym osobom nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających oraz jak również osobom z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia.
 6. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór nad bezpieczeństwem osób kąpiących się oraz ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom i poleceniom.
 7. Korzystać z pływalni można:
  – indywidualnie – osoby dorosłe i młodzież, a dzieci do lat 12 pod opieką dorosłych
  – grupowo – osoby kąpiące się lub trenujące pod opieką trenera, instruktora pływania, nauczyciela lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, względnie osoby kąpiące się pod nadzorem opiekuna w ilości do 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia. Grupa pozostająca bez opiekuna nie będzie wpuszczana na pływalnię.
 8. Opiekun grupy zobowiązany jest do zgłoszenia wejścia uczestników dyżurnemu ratownikowi, sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach. Organizator pobytu grupy oraz jej opiekun ponoszą solidarną odpowiedzialność za skutki zachowań grupy.
 9. Zajęcia z nauki, doskonalenia pływania lub innych specjalistycznych zajęć indywidualnych w wodzie prowadzić może jedynie instruktor lub inne osoby fizyczne i prawne, za zgodą podmiotu zarządzającego Zespołem Basenów Wolbrom.
 10. Z pływalni nie wolno korzystać osobom:
  – których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
  – z chorobami skóry
  – z chorobami układu wydalania
  – uczulonym na środki odkażające
 11. Na terenie pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz:
  – powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających
  – wchodzenia do wody bez zezwolenia
  – jedzenia w strefie basenowej oraz na terenie ją otaczającym
  – zanieczyszczania wody
  – niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu, w tym znaków informacyjnych,
  – spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków, wszelkich substancji zakazanych, odurzających i psychotropowych,
  – wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych,
  – używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe,
  – wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami,
 1. Korzystający z pływalni zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.
 2. Każdy uczestnik kąpieli zobowiązany jest przed wejściem na pływalnię do umycia całego ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik.
 3. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.
 4. Zabrania się również pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci nieumiejące pływać bez względu na ich wiek.
 5. Obiekt Zespołu Basenów w Wolbromiu jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego klientom oraz mieniu zarówno zarządzającego. Urządzenia nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby one dobra osobiste osób korzystających z pływalni, tj. w toaletach, przebieralniach.
 6. Bezwzględnie zabrania się kąpieli podczas braku dyżuru ratowników.

  Postanowienia dodatkowe
 1. Korzystający z pływalni zobowiązani są do bezzwłocznego powiadomienia pracowników Zespołu Basenów Wolbrom o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu i nieprawidłowościach na pływalni.
 2. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Zespołu Basenów Wolbrom.
 3. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez nich szkody podczas przebywania na terenie Zespołu Basenów Wolbrom.
 4. Pracownik obsługi ma prawo odmówić wstępu osobom zachowującym się niegrzecznie, niekulturalnie lub wulgarnie w stosunku do innych klientów lub pracowników. W takim przypadku klient nie ma możliwości zwrotu nawet ważnego biletu.
 5. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 1. Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu lub Dyrektorowi Domu Kultury w Wolbromiu.
 1. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Domu Kultury w Wolbromiu.
 1. Na terenie Zespołu Basenów Wolbrom znajdują się obiekty takie jak: kryta pływalnia, plac zabaw, kort do padla, w których obowiązują odrębne regulaminy.

  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019r

Zobacz także

Letnie Dni z Domem Kultury w Wolbromiu

Letnie Dni z Domem Kultury w Wolbromiu

10 lipca 2024

Zobacz więcej
III Letni Konkurs Piosenki – „Wakacyjny przebój” 22.06.2024

III Letni Konkurs Piosenki – „Wakacyjny przebój” 22.06.2024

22 czerwca 2024

Zobacz więcej
II FESTIWAL JURAJSKI

II FESTIWAL JURAJSKI

21 czerwca 2024

Zobacz więcej
Festyn świętojański – „Jubileuszowe międzypokoleniowe spotkania z tradycją i folklorem”.

Festyn świętojański – „Jubileuszowe międzypokoleniowe spotkania z tradycją i folklorem”.

21 czerwca 2024

Zobacz więcej
LETNIE ZAJĘCIA

LETNIE ZAJĘCIA

20 czerwca 2024

Zobacz więcej