Deklaracja dostępności - Dom Kultury w Wolbromiu

# Deklaracja dostępności

Dodał(a): | środa, 16 marca 2022

Deklaracja dostępności Dom Kultury w Wolbromiu

Dom Kultury w Wolbromiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Kultury w Wolbromiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część nagrań video nie posiada napisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Snopek.
 • E-mail: psnopek@dk.wolbrom.pl
 • Telefon: 32 706 53 73

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 22 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury w Wolbromiu dysponuje trzema budynkami:

Dom Kultury – ul. Leśna 2, Wolbrom

Do budynku prowadzą dwa wejścia z poziomu zero przez które dostajemy się do kasy kinowej oraz do części biurowej.

Przy budynku znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Sala Kinowa/widowiskowa posiada pętle indukcyjną dla osób słabosłyszących oraz system infradźwięków. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne z rampą dla osób z dysfunkcją ruchową.

Zespół Basenów Wolbrom – ul. Kamiennogórska

W budynku mieści się basen sportowy, sauny oraz wanny z hydromasażem i przeciwprądem, do których dołączona jest mobilna winda basenowa przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie pomieszczenia dostępne są z poziomu zero, dostępne również dla osób niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynku mieszczą się szatnie oraz łazienki dla niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przy budynku znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Hala Sportowa – ul. Mariacka 28, Wolbrom

Do budynku prowadzą wejście główne z rampą dla osób z dysfunkcją ruchową oraz wejście boczne również dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie pomieszczenia na poziomie zero są dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym recepcja, toalety, szatnie oraz główna sala gimnastyczna. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przy budynku znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.